جمعی از معاونین ،مدیران وکارشناسان شرکت آبفای رفسنجان از قسمت های مختلف  کارخانه مجتمع مس سرچشمه بازدید کردند دراین بازدید آقای مهندس آذرخش توضیحات لازم را حین  بازدید از قسمت های مختلف کارخانه ارائه فرمودند.

شرکت آبفای رفسنجان از همکاری مدیران و کارکنان مجتمع مس سرچشمه  در برگزاری این بازدید تشکر و قدردانی می نماید.