آقای حمید امینی مسئول ورزش شرکت آبفای رفسنجان اعلام کرد: به منظور ایجاد روحیه شادابی ونشاط  در کارکنان دومین دوره مسابقات شطرنج در سطح شرکت آبفای رفسنجان برگزار گردید و آقایان بهرام طاهری ، صالح ثقیلی ،بهزاد امینی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.