آقای مهندس محمدی نماینده محترم مردم شهرهای رفسنجان وانار در مجلس شورای اسلامی با همراهی آقای مهندس چرخ انداز رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت آبفای رفسنجان ، آقای ابراهیمی بخشدار ، آقای نقی پور شهردار و اعضا شورای شهر ،  معاونین شرکت آبفای رفسنجان آقای مهندس گلرسان ،آقای مهندس مرادی و آقای رنجبر رئیس اداره آب شهر بهرمان از عملیات اجرایی مخزن 2000 متر مکعبی آب بهداشتی شهر بهرمان ، پروژه ها وخط انتقال چاه جدید بهرمان به طول 12 کیلومتربازدید نمودند.

در ابتدا آقای مهندس چرخ انداز گزارشی از مراحل ساخت مخزن 2000متر مکعبی واجرای خط انتقال چاه جدید بهرمان و پروژه های در دست احداث  واقدامات انجام شده شرکت آبفای رفسنجان در بهرمان ومشکلات تأمین و توزیع آب این شهر ، را دادند وخواستار تامین منابع مالی پروژه ها واجرای خط انتقال چاه جدید بهرمان شدند.

 آقای مهندس محمدی ضمن تشکروقدردانی از اقدامات انجام شده وپروژه های در دست احداث در خصوص تأمین آب و تأمین منابع مالی جهت بهبود وضعیت آب این شهر قول همکاری دادند.

در پایان ایشان همچنین به اتفاق اعضا شورای شهر صفائیه از مخزن آب بهداشتی شهرصفائیه نیز بازدید نمودند وقول همکاری در خصوص مالکیت زمین مخزن جهت ایجاد تأسیسات جانبی آن را دادند.