شرکت آب و فاضلاب رفسنجان

آگهی مناقصه

 

شرکت آب وفاضلاب رفسنجان درنظر دارد پروژه بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب رفسنجان با برآورد تقریبی 916/713/334/3 ریال را از محل اعتبارات داخلی و از طریق واگذاری به پیمانکاران واجد شرایط اجرا نماید، لذا بدینوسیله از شرکتهای دارای رتبه آب دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روزسه شنبه مورخه 25/7/96 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 3/8/96 به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضلاب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/750/166ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع شرکت آب و فاضلاب رفسنجان یا واریز وجه به حساب شماره 791506457 نزد بانک کشاورزی بنام شرکت آب و فاضلاب رفسنجان.
  • تاریخ تحویل پاکات الف،ب،ج تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 13/8/96 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب رفسنجان می باشد.
  • تاریخ بازگشایی پاکات الف،ب،ج ساعت 10 صبح روزیک شنبه مورخه 14/8/96 می‌باشد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب رفسنجان