رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آبفای رفسنجان خبر از بهره برداری از چاه جدید در شهر امین شهر داد
آقای مهندس چرخ انداز اعلام کرد: که این چاه جابجایی چاه شماره یک می باشد که به منظور جبران کمبود آب شرب این شهر حفاری وتجهیز شده است .
وی گفت : دراین پروژه مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی ومبلغ سه میلیاد پانصد میلیون ریال از درآمدهایی داخلی شرکت برای تجهیز واجرای خطوط برق وانتقال آب این چاه هزینه شده است .
آقای مهندس چرخ اندازاز مردم شریف وبزرگوار شهر امین شهر خواست با توجه به محدودیت منابع آب شرب و منابع مالی در مصرف آب صرفه جویی لازم را نموده واز مصرف آب شرب در سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی جدا خوداری نمایند.