شرکت آب وفاضلاب رفسنجان درنظر دارد عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع، خطوط انتقال، بازسازی انشعابات و نصب انشعابات جدیدو تعویض کنتورهای خراب مشترکین شهرهای رفسنجان ، انار وامین شهر با برآورد اولیه 106/355/468/7 ریال از محل اعتبارات داخلی را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط از جمله داشتن گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح مربوط به موضوع مناقصه دعوت می‌شود از تاریخ 16/09/96 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 22/09/96 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضلاب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

1-‌ مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 000/418/373 ریال می باشد.

2-‌ تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت 13 روزشنبه مورخه 2/10/96 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب رفسنجان می باشد.

3-‌ تاریخ بازگشایی پاکات الف ،ب ،ج  ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 3/10/96 می‌باشد.

4-‌ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی در دو نوبت روزنامه استانی و یک نوبت هفته نامه محلی  به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب رفسنجان