شرکت آب و فاضلاب رفسنجان

آگهی مناقصه

 

شرکت آب وفاضلاب رفسنجان درنظر دارد مقدار 18100 متر (62520کیلوگرم) لوله پلی‌اتیلن در اقطار مختلف  با برآورد تقریبی 500/242/314/5 ریال  از محل اعتبارات داخلی از کارخانه های تولید کننده خریداری نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 2/10/96 لغایت ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 7/10/96 به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضلاب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/715/265 ریال می باشد.

تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 17/10/96  در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب رفسنجان می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات الف،ب،ج پیشنهادی ساعت 10صبح روز دو شنبه مورخ18/10/96 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

                                                   دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب رفسنجان