شرکت آب و فاضلاب رفسنجان

آگهی مناقصه 

شرکت آب وفاضلاب رفسنجان درنظر دارد 2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی به قطر 350 میلی متر با اتصالات مربوطه با برآور تقریبی 000/000/750/8 ریال از محل اعتبارات داخلی از کارخانه های تولید کننده خریداری نماید ، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 5/11/96 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 11/11/96 به آدرس رفسنجان بلوار امام رضا (ع) شرکت آب و فاضلاب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/500/437 ریال می باشد .

تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت حداکثر ساعت 14 روز شنبه مورخه 21/11/96  در محل دبیر خانه شرکت آب وفاضلاب رفسنجان می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات الف ، ب ، ج پیشنهادی ساعت  10صبح روزدوشنبه مورخه 23/11/96 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر نخواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطلاعت وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب رفسنجان