این کارگاه آموزشی با حضورمدیرعامل محترم شرکت آبفای رفسنجان آقای مهندس چرخ انداز،معاونت محترم مشترکین ودرآمد شرکت آبفای کرمان آقای مهندس سنجری ،کارشناسان ومدیران شرکت آبفای کرمان ،ومدیران مشترکین ودرآمد تمامی شهرهای استان ،مامورین قرائت کنتور در محل سالن اجتماعات شرکت آبفای رفسنجان برگزارشد در این کارگاه معرفی ، آموزش وکار با دستگاههای جدیدpospedia)) داده شد .لازم به ذکر است این دستگاهها همزمان بلافاصله بعداز قرائت کنتور قبض صادرشده وقابل پرداخت می باشد.