توجه : در صورت ارائه مدارك مورد نياز و پرداخت به موقع صورت حسابهاي مربوطه ، مدت انجام كار    5   روز به طول خواهد انجاميد