توجه  :  در صورت ارائه مدارك مورد نياز و پرداخت بموقع صورتحسابهاي مربوطه ، مدت انجام كار    3    روز بطول خواهد انجاميد