توجه  :  در صورت ارائه مدارك مورد نياز و پرداخت بموقع صورتحسابهاي مربوطه ، مدت انجام كار   3     روز بطول خواهد انجاميد