توجه  :  در صورت ارائه مدارك مورد نياز و پرداخت بموقع صورتحسابهاي مربوطه ، مدت انجام كار     3      روز بطول خواهد انجاميد