شرح وظایف

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد :

-اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی

-تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و آیین نامه های شرکت به هیات مدیره.

-تهیه، تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.

-پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

-تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

-اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

-پیشنهاد آئین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره.

-پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

-نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوطه

-اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است

-عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین ، مقررات و آئین نامه های مصوب