معرفی

نام و نام خانوادگی: حسین ملاحسینی                 

عنوان پست: رییس اداره مشترکین و درآمد               

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس – صنایع                                                           

 

 

 

 

.