معرفی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا مرادی                     

عنوان پست: معاون خدمات مشترکین و درآمد

تاریخ انتصاب:         17/02/1392                         

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس – مدیریت دولتی                                                            

 

 

 

 


سوابق شغلی:
    حسابدار
    متصدی رسیدگی به اسناد
    مسئول حسابداری عمومی
    رئیس اداره مشترکین و درآمد
    معاون خدمات مشترکین و درآمد