معرفی

نام و نام خانوادگی: علیرضا زینلی                         

عنوان پست: معاون منابع انسانی و پشتیبانی

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس – مدیریت دولتی

تاریخ انتصاب:     17/02/1392                                                                     

 

 

 

سوابق شغلی:
    انباردار
    حسابدار
    مسئول حسابداری عمومی
    رئیس اداره خدمات مالی و پشتیبانی
    معاون منابع انسانی و پشتیبانی