معرفی

نام و نام خانوادگی: محمود مرادی                        

عنوان پست: رئیس اداره نظارت بر بهره برداری 

مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران                                                                             

سوابق شغلی:
کارشناس امور قراردادها
ریس اداره نظارت بر خدمات فنی مهندسی وتوسعه