بازپرس دادسرای رفسنجان بر جمع آوری انشعابات و پمپ های غیر مجاز و همکاری قاطع در این زمینه با آبفای شهرستان تاکید کرد.

حسین چرخ انداز مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان رفسنجان با محمد قریب بازپرس شعبه دوم دادسرای رفسنجان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مهندس چرخ انداز ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه انشعابات و پمپهای غیرمجاز نصب شده برروی شبکه آب و مشکلاتی که به این دلیل در تامین آب شرب شهروندان ایجاد می شود خواستار حمایت دستگاه قضا و دستگاههای ذیربط در قطع و جمع آوری آنها شد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای رفسنجان نیز در سخنانی ضمن بیان این مطلب که با استفاده کنندگان از انشعابات غیر مجاز آب برخورد قانونی خواهد شد، حمایت قاطع دستگاه قضا شهرستان در رابطه با جمع آوری انشعابات و پمپ های غیر مجاز باهمکاری نیروی انتظامی اعلام نمود.